Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
Per Decret d’Alcaldia de data 19 de maig de 2017,  es van aprovar les bases i la convocatòria d’un concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball, d’auxiliars administratius,  subgrup C2 per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles vacants o substitucions que puguin sorgir al personal de l’Ajuntament. Condicions que hauran de reunir els aspirants: Les establertes a les bases i a la convocatòria.

 

Les Bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades íntegrament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Passanant i Belltall  www.passanantibelltall.cat

  

Termini de presentació d’instàncies:

El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

  

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

LES BASES AQUÍ