Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES -DELEGAT DE PROTECCIÓ - AVÍS LEGAL

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

  • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
  • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
  • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Com em poso en contacte amb delegat de protecció de dades (DPD)?

De dilluns a divendres de 09.00h del matí a 14.00h de la tarda

Pl. Major, 1 – 43425 PASSANANT (Tarragona)

Aquesta pàgina web ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús personal.

Ajuntament de Passanant i Belltall

Pl. Major, 1

43425 PASSANANT (Tarragona)

Tel.: 977 892700

Fax: 977 892791

secretaria@passanantibelltall.cat

administracio@passanantibelltall.cat

AVÍS LEGAL

L’accés i navegació en aquest pàgina web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que conté.

L’accés a la pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. En cap cas suposa entaular cap tipus de relació entre l’usuari de la pàgina web i l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Passanant i Belltall es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Continguts

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. La informació administrativa facilitada a través d’aquesta pàgina web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de publicar-se formalment en els butlletins oficials corresponents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament de Passanant i Belltall realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web. L’Ajuntament de Passanant i Belltall no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin publicar-se que hagin estat proporcionats per tercers.

L’Ajuntament de Passanant i Belltall es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació inclosa en aquesta pàgina web, i la pot limitar o no permetre-hi l’accés. L’Ajuntament de Passanant i Belltall realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en la pàgina web.

L’Ajuntament de Passanant i Belltall no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en l’Ajuntament de Passanant i Belltall proporcionats per tercers.

Propietat intel·lectual i industrial

Tant la pàgina web de l’Ajuntament de Passanant i Belltall com els continguts que inclou estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a la pàgina web de l’Ajuntament de Passanant i Belltall no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts publicats.

Queda prohibida la utilització del nom comercial, les marques, el logotip, els productes i serveis inclosos en aquesta pàgina web per tercers que no tinguin l’autorització dels seus titulars. L’Ajuntament de Passanant i Belltall es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços

En cas que l’Ajuntament de Passanant i Belltall inclogui en aquesta pàgina web enllaços a institucions i entitats públiques i/o privades d’interès per als usuaris, l’Ajuntament de Passanant i Belltall no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats, productes i serveis que puguin visualitzar-se a través dels enllaços esmentats. La presència d’enllaços en la pàgina web de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, excepte si hi ha una manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests enllaços.

L’Ajuntament de Passanant i Belltall es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en la seva pàgina web.

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, ha d’atenir-se a les estipulacions següents:

  1. En la pàgina que estableix l’enllaç no es pot declarar que s’hagi autoritzat, tret que l’Ajuntament de Passanant i Belltall ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina correctament desitja incloure en la seva pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu titularitat de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, ha de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
  2. L’Ajuntament de Passanant i Belltall no autoritza l’establiment d’enllaços a aquesta pàgina web des d’aquelles que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

L’Ajuntament de Passanant i Belltall no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la pàgina web de l’Ajuntament de Passanant i Belltall. L’Ajuntament de Passanant i Belltall no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol informació que pugui aparèixer en les pàgines de l’origen de l’enllaç, en concret, sobre el seu funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

Protecció de dades

Nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que heu proporcionat a l’Ajuntament de Passanant i Belltall estan incloses en un fitxer automatitzat del qual és responsable l’Ajuntament de Passanant i Belltall, necessaris per a la tramitació de la vostra sol·licitud i/o gestió municipal per part de l’Ajuntament de Passanant i Belltall. Així mateix, us informem que podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades mitjançant l’enviament d’una comunicació per escrit a l’adreça de l’Ajuntament.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 09.00h del matí a 14.00h de la tarda

Pl. Major, 1 – 43425 PASSANANT (Tarragona)