Noticies

22/04/2024 Actualitat
L’Ajuntament de Passanant i Belltall, a través de la Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, impulsa un procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH). Aquest procés es durà a terme a través de dues sessions que se celebraran el proper...
26/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, en règim de concurrència competitiva, en el marc del procediment administratiu de concessió de subvencions per al personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, línia 3 DEAs, any 2023, per...
26/03/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023, per import de nou mil seixanta-nou euros amb setze cèntims, (9.069,16.-€). Amb aquesta subvenció, l'...
02/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2023, per l'adquisició d'una màquina escombradora. La subvenció, per import de setanta-vuit mil nou-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims, ha servit per finançar l'...
09/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases del PAM 2022, per l'adquisició del bé immoble de l'Abadia de Passanant. La subvenció, per import de vint-i-dos mil cinc-cents euros, ha servit per finançar l'adquisició de l'Abadia de...
09/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció, dins les bases de subvencions del PAM de l'any 2023, per import de quinze mil euros (15.000,00.-€) per a despeses corrents d'aquest exercici 2023. Amb aquesta subvenció, l'ajuntament ha rebut el suport...
09/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció per sufragar els interessos de prèstecs, per import de 4.019,37 euros, de l'exercici 2023. Aquesta subvenció ha esta destinada el pagament del préstec de l'exercici 2022, que va servir per fer front a les...
18/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Passanant i Belltall una subvenció en concepte, E-CATALEG, per import de 16.604,53 euros. destinada a la programació del concert de Sant Jaume i dels actes per la Festa Major de Passanant i Belltall d'aquest any 2023.
17/10/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Passanant i Belltall dues subvencions, dins les bases de subvenció 2022, per inversions en habitatges de titularitat municipal. Les dues subvencions, de trenta-mil euros cada una d'elles, amb un import total de seixanta mil euros, han servit...
10/05/2023
L'ajuntament de Passanant i Belltall, obre la convocatòria i procés de selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir el lloc de treball d'auxiliar administratiu/va dels serveis generals administratius de l'ajuntament, en règim de funcionari fix de carrera i, creació de borsa de treball. Tota la...

Pàgines